注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

见证:我们在成长

给力吧!笔尖流淌着的文字是我们成长的阳光、雨露……

 
 
 

日志

 
 

四年级上册期末生字卷  

2016-12-27 09:56:06|  分类: 语文知识 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

2016——2017学年第一学期

小学语文四年级上册期末生字复习卷                                                                            

观潮

dà  cháo     chēng zàn   lǒng zhào     báo wù     yī  jiù

       ) (       ) (       ) (       ) (      

huī fù      fèi téng     yán guān zhèn    héng guàn jiān miàn

      ) (       ) (              ) (                

鸟的天堂

càn làn     zhú gān     shù shāo     guī lǜ     fèng xì

       ) (       ) (       ) (       ) (      

 jìng  jì    yì  zhū    sān zhī jiǎng    bái máng máng

     ) (       ) (            ) (               

5 古诗两首

xìng mò     là yuè        yí wèn      hún huáng yì tǐ

      ) (       ) (        ) (                

6 爬山虎的脚

láo hǔ     zhàn yǒu   diàn pù      jūn yún    chóng dié

       ) (       ) (       ) (       ) (      

jīng yè    yè bǐng    chù jiǎo     hén jì     yǐn rén zhù yì

      )(       ) (       ) (       ) (          

蟋蟀的住宅

yǐn bì      fàng qì     xuǎn zé     zhù zhǐ    dòng xué

       ) (       ) (       ) (       ) (       

wā jué        sōu suǒ   qīng xié       bā tǔ     pāo chū

       ) (       ) (       ) (       ) (      

háo bù kě xī           suí yù ér ān

                              

巨人的花园

yáng  yì      yún xǔ     qiáng bì    mù pái     zēng tiān

       ) (       ) (       ) (       ) (      

xùn chì       fù gài      níng shì      lěng kù    yú kuài

       ) (       ) (       ) (       ) (      

chāi chú    huǒ là là   lǜ shù chéng yīn   xiān guǒ piāo xiāng

       ) (         ) (               ) (             

11  去年的树

róng huà     shèng xià   fá mù rén    méi yóu dēng

       ) (       ) (         ) (            

13  白鹅

jǐng bù   zhèng zhòng     lì hài      jīng jù    cān tīng

       ) (       ) (       ) (       ) (      

tǎng ruò     yǐn shí      shì hòu     pí qi      dūn xià

       ) (       ) (       ) (       ) (      

lín jū       yì sī bù gǒu     gōng yǎng bù zhōu

       ) (                               

15 

xìng gé    rèn píng    tān wán     jìn zhí     zhuā yǎng

       ) (       ) (       ) (       ) (      

gǎo zhǐ      cǎi yìn     méi huā     diē dǎo   pèng zhuàng

       ) (       ) (       ) (       ) (      

kāi pì       zhī shé huā luò    dǎ cǎo jīng shé

       ) (                               

17  长城

chéng zhuān   jiàn gé     tún bīng    báo lěi     dǎ zhàng

       ) (       ) (       ) (       ) (      

bāng fú    zhì huì     qì pò xióng wěi   chóng shān jùn lǐng

       ) (       ) (               ) (               

pán xuán    xuàn fēng    jiā yù guān

       ) (       ) (              

18  颐和园

dà diàn    cháng láng   zhù zi      zāi huā     jiàn zhù

       ) (       ) (       ) (       ) (      

gé lóu      zhū hóng     dī àn     diāo kè      shī zi

       ) (       ) (       ) (       ) (      

20  古诗两首

mèng hào rán     líng yuán   gào cí      wéi dú     sù  shè

           ) (       ) (       ) (       ) (      

21  搭石

hóng shuǐ  bào yǔ    měng zhǎng  cháng kù   lǎn duò

       ) (       ) (       ) (       ) (      

píng wěn      sú yǔ    píng héng    shùn xù     fú xià

       ) (       ) (       ) (       ) (      

22  跨越海峡的生命桥

hǎi xiá    guì shù     yí zhí     tái wān     bǐ àn  tóng bāo       )(       )(       )(       )(       )(      

xí jī    yú zhèn   huái niàn  kōng kuàng  zàn shí  xuè mài

       )(       )(       )(       )(       )(      

25  为中华崛起而读书

dì guó zhǔ yì    bó fù      zū jiè dì     bú zhèn   mó fàn

           ) (       ) (        ) (       ) (      

chuǎng rù  píng fán  xún jǐng  cháo rǎng   fù nǚ   chéng chǔ

       )(       )(       )(       ) (       )(      

26  那片绿绿的爬山虎

piān zhāng  tuī jiàn  fān kāi   chuāng lián  shān diào  dòng cí(       )(       )(       )(       )(       )(      

zào rè     wò shǒu  róng qià  huáng hūn  kè tīng  mó hu

       )(       )(       )(       )(       )(      

29  呼风唤雨的世纪

gǎi biàn    chéng dù   yī lài    gēng zuò   jià shǐ  huàn jué

       )(       )(       )(       ) (       )(      

qián shuǐ  yuán zǐ hé kòng zhì   lián xì     zhé lǐ     guī lái

       )(        )(       )(       ) (       )(      

31  飞向蓝天的恐龙

kǒng lóng  xiōng hěn   bèn zhòng    gē zi       bù jǐn

       ) (       ) (       ) (       ) (      

dùn shí   miáo huì  shí dūn  qīng yíng   mǐn jié    zhǎn xīn

       )(        )(       )(       ) (       )(      

  评论这张
 
阅读(13)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018